Temel SQL Komutları

sql

İÇERİK:

Sayfa

1.      kısım ……………………………………………………………………………………………………………………2

 

SQL Nedir?

Tablolar

Veriyi seçme – SELECT cümlesi

Tablo yaratma – CREATE cümlesi

Tabloya ekleme – INSERT cümlesi

Kayıtları güncelleme – UPDATE cümlesi

Kayıt silme – DELETE cümlesi

Tabloyu silme – DROP cümlesi

 

 

2. kısım – SQL İleri Konular ………………………………………………………………………………………8

 

SELECT cümlesi – ALL ve DISTINCT sözcükleri

Aggregate functions: AVG, MIN, MAX, SUM, COUNT

GROUP BY clause

HAVING clause

ORDER BY clause

Koşulların birleştirilmesi: AND, OR, operatörleri

IN ve BETWEEN koşul operatörleri

Matematiksel operatörler ve fonksiyonlar

Tablo birleştirme –   JOIN işlemi

 

 

1.KISIM

SQL NEDİR?

 

SQL bir veri tabanıyla iletişim kurmak için kullanılır. ANSI standardına göre ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin standart dilidir. SQL cümleleri, bir veri tabanındaki verileri güncellemek, veri tabanından veri çıkarmak, veri silmek vb için kullanılır.   Çok bilinen bazı ilişkilsel veri tabanı yönetim sistemleri şunlardır: Oracle, Sybase, MS SQL Server, Access, Ingres… Her ne kadar çoğu veri tabanı yönetim sistemi SQL’i kullansa da çoğunun kendilerine özgü ek özellikleri vardır.

 

Standart SQL cümleleri, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE ve DROP’tur.

 

TABLO KAVRAMI

 

Bir ilişkisel veri tabanı sistemi (relational data base management system) bir veya daha fazla TABLO adı verilen nesnelerden meydana gelir. Veriler bu tablolarda saklanır. Tablolar, satır (“row”) ve sütunlar (“column”) dan meydana gelirler ve her tablonun benzersiz (“unique”) bir ismi vardır. Aşağıda örnek bir tablo görüyorsunuz.

 

DERSLER tablosu

Adı Ogr. Uyesi Sınıf Kredi
Eğitimde Bilgi tekn. Filiz Eyüboğlu 1 4
Programlama Dilleri Filiz Eyüboğlu 2 4
Ogretim Tasarımı Feza Orhan 3 2
Yazarlık Dilleri Betül Yılmaz 3 4

 

Tabloda 4 satır, 4 kolon var.

 

VERİNİN SEÇİLMESİ

 

SELECT cümlesi bir veri tabanından verileri seçmek ve çıkarmak (“retrieve”) için kullanılır. SELECT cümlesinin formatı:

 

SELECT “kolon1” [,kolon2”, vb]

FROM “tablo adı”
WHERE “koşul”];

 

[  ] : seçimlik anlamına gelir.

 

 

WHERE clause’da kullanılabilecek operatörler şunlardır:

 

=          eşittir

>          büyüktür

<          küçüktür

>=       büyük veya eşittir

<=       küçük veya eşittir

<>       eşit değildir

LIKE   ————–à LIKE çok güçlü bir operatördür. Belirttiğiniz şeye benzeyenleri seçer.

Örneğin

 

SELECT isim, soyadı

FROM calisan

WHERE soyadi LIKE ‘Er%’

 

Bu sorgu, soyadı ‘Er’ ile başlayan kayıtları seçer ve getirir.

 

Diğer bir örnek:

 

SELECT isim, soyadı

FROM calisan

WHERE soyadi LIKE ‘%s’;             Soyadı ‘s’   ile bitenleri seçer ve getirir.

 

 

Örnek tablo (www.sqlcourse.com)

 

EMPINFO (Çalışan Bilgilerini tutan tablo)

 

First Last Id Age City State 
John Jones 99980 45 Payson Arizona
Mary Jones 99982 25 Payson Arizona
Eric Edwards 88232 32 San Diego California
MaryAnn Edwards 882338 32 Phoenix Arizona
Ginger Howell 98002 42 Cottonwood Arizona
Sebastian Smith 92001 23 Gila Bend Arizona
Gus Gray 22322 35 Bagdad Arizona
MaryAnn May 32326 52 Tucson Arizona
Erica Williams 32327 60 Show Low Arizona
Leroy Brown 32380 22 Pinetop Arizona
Elroy Cleaver 32382 22 Globe Arizona

 

 

Yukarıda tablo göz önüne alındğında aşağıdaki SQL sorgularının getireceği sonuçlar nelerdir? Düşününüz. Daha sonra, yukarıda verilen adreste sayfanın sonunda yer alan pencereden SQL Yorumlayıcıya girerek sistemin vereceği sonuçları inceleyiniz.

 

 

SELECT first, last, city

FROM empinfo;

 

SELECT last, city, age

FROM empinfo

WHERE yas < 30;

 

SELECT first, last, city, state

FROM empinfo

WHERE last LIKE ‘J%’;

 

 

SELECT * FROM empinfo;

 

SELECT first, last

FROM empinfo

WHERE last LIKE ‘%s’;

 

 

SELECT first, last, age

FROM empinfo

WHERE last LIKE ‘%illia%’;

 

 

SELECT *

FROM empinfo

WHERE first = ‘Eric’;

 

 

SELECT cümlesiyle ilgili sorgular: 

 

Sorguları yazıp SQL Yorumlayıcıya girip çalıştırınız. Sonuçları tabloya bakarak kontrol ediniz.

 

  1. Tablodaki herkesin ilk ismini ve yaşını görüntüleyiniz.
  2. Payson’dan olmayan kişilerin ilk adını, soyadını ve şehrini görüntüleyiniz.
  3. 40 yaşın üzerinde olan kişilerin tüm bilgilerini (tüm kolonlar) görüntüleyiniz.
  4. Soyadı ‘ay’ ile bitenlerin adını ve soyadını görüntüleyiniz.
  5. Adı ‘Mary’ olanları tüm bilgilerini görüntüleyiniz.
  6. Adında ‘Mary’ geçenlerin tüm bilgilerinin görüntüleyiniz.

 

Yanıtlar: İngilizce notlar, s. 3-4.

 

 

TABLO YARATMA

 

CREATE TABLE cümlesi yeni bir tablo yaratmak için kullanılır. Formatı şöyledir:

 

CREATE TABLE “tablo adı”
(“kolon1” “veri türü”[constraint],

“kolon2”, “veri türü”[constraint],

……….. );

 

Örnek:

 

CREATE TABLE calisan

(adi varchar(15),

soyadi varchar(20),

yas number(3),

adres varchar(30),

sehir varchar(20) );

 

Tablo ve kolon isimleri bir harf ile başlamalıdır. Devamında ise harfler, rakamlar ve underscore karakteri “ _ “   bulunabilir. Uzunluk 30 karakteri geçmemelidir. SQL özel sözcükleri (SELECT, INSERT, CREATE vb gibi)  tablo ve kolon adı olarak kullanılamaz.

 

Bir kolona girilecek verilerle ilgili kurallar’a  “constraint” denir. Örneğin “unique” constraint’, tablodaki kayıtlarda bu kolona girilecek değerlerin benzersiz (“unique”) olması gerektiğini yani her hangi iki kolonda aynı değerin olamayacağı kuralını koyar. “primary key” constraint’i bulunduğu kolon değerinin tablodaki kayıtlara erişilirken birincil anahtar olarak kullanılmasını söyler. Birincil anahtar bildirimi yapıldıysa kayıtlara – sistem sıralı okuma yapmadan – doğrudan erişir. Birincil anahtar değerleri benzersiz olmalıdır.

 

Tablo Yaratma Uygulaması 

 

Bir şirkette çalışanların bilgilerini tutmak için bir tablo yaratılacak. Tablodaki bilgiler şunlar olacak:  adi, soyadi, unvan, yas, maas.

 

ÖNEMLİ: Tablonuza isim seçerken herkesin kullanmayacağı bir isim seçiniz. CALISAN_ogrenci numaranız gibi. Çünkü bu tablolara aynı veri tabanında yer alacaktır ve bir veri tabanındaki tablo isimleri benzersiz olmalıdır.

Yanıt: İng. Notlar, s.6

 

CREATE TABLE CALISAN_FILIZ

(ADI VARCHAR(15),

SOYADI VARCHAR(20),

UNVAN VARCHAR(15),

YAS NUMBER(2),

MAAS NUMBER(8) );

 

 

 

TABLOYA EKLEME YAPMA (“INSERT”)

 

INSERT cümlesi tabloya veri eklemek için kullanılır.

 

INSERT INTO “tablo adı”

(birinci kolon, …….., sonuncu kolon)

VALUES(ilk değer,……….son değer);

 

Örnek:

 

INSERT INTO calisan

(ad, soyad, yas, adres, sehir)

VALUES (‘Ayşe’, ‘Yılmaz’, 30, ‘Papatya sokak. 25/2 Kızılay’, ‘Ankara’);

 

INSERT uygulamaları:

 

Yaratmış olduğunuz  tabloya aşağıdaki şu 3 çalışanı ekleyiniz.

 

Ege Erdem, Programcı, 24, 5000

İpek Özgür, Analist, 26, 6000

Berrak Yılmaz, Sekreter, 25, 2000

 

Bunları ekledikten sonra kendiniz 5 çalışan daha ekleyiniz (yukardaki ünvanları kullanarak ve ayrıca birkaç başka ünvan daha ekleyerek).

 

Bu eklemelerden sonra şu işleri yapacak SELECT cümleleri giriniz:

 

1-     Tablodaki her çalışana ait tüm kolonları seçiniz.

2-     Maaşı 5000 ve üzeri olan çalışanlara ait tüm kolonları seçiniz.

3-     Yaşı 25’in üzerinde olanların ad ve soyadlarını seçiniz.

4-     Ünvanı programcı olanların ad, soyad ve maaşlarını seçiniz.

5-     Soyadı “r” ile bitenlerin tüm kolonlarını seçiniz.

6-     Adı “İpek” olanların soyadını seçiniz.

7-     Yaşı 80’in üzerinde olanların tüm kolonlarını seçiniz.

8-     Adında “e” harfi geçenlerin ad ve soyadlarını seçiniz.

 

Yanıtlar İng. Notlar s. 7’de

 

 

KAYITLARI GÜNCELLEME (“UPDATE”)

 

Kayıt güncelleme için UPDATE cümlesi kullanılır. Formatı şu şekildedir:

 

UPDATE “tablo adı”

SET “kolon adı” = “yeni değer” [, bir sonraki “kolon adı” = yeni

değer”……]

WHERE “kolon adı” OPERATOR “değer”

[AND | OR “kolon” değer” OPERATOR “değer”];

 

Örnekler:

 

UPDATE calisan

SET yas = yas + 1

WHERE isim = ‘Ayşe’ AND soyadi = ‘Yılmaz’;

 

UPDATE telefon_defteri

SET alan_kodu = 212

WHERE posta_kodu = 34340;

 

UPDATE calisan

SET maas = 7000, unvan = ‘veri tabani yöneticisi’

WHERE adi = ‘ege’ AND soyadi = ‘Erdem’;

 

UPDATE uygulamaları:

 

Her UPDATE’den sonra güncellemenizi teyit edecek bir SELECT cümlesi yazıp çalıştırınız.

(daha önce yarattığınız CALISAN_….tablosu kullanılacak)

 

1-     İpek Özgür, Ali Yıldırım ile evlendi; soyadını güncelleyiniz.

2-     Ege Erdem’in doğum günü oldu, yaşını 1 artırınız.

3-     Tüm sekretelerin ünvanı “Yönetici Asistanı” oldu; güncelleyiniz.

4-     4000 ve altında maaş alanlara 500 zam yapıldı; güncelleyiniz.

 

**  üç update cümlesi de siz yazıp çalıştırınız.

 

Yanıtlar İng. Notlar, s.8’de

 

KAYIT SİLME (“DELETE”)

 

DELETE “tablo adı”

WHERE “kolon adı” OPERATOR “değer”

[ AND | OR “kolon adı” OPERATOR “değer” ];

 

Örnekler:

 

DELETE FROM calisan;  ==è böyle yazıldığında tablodaki tüm satırlar silinir. 

 

DELETE FROM calisan

WHERE soyadi = ‘Yılmaz’;

DELETE FROM calisan

WHERE adi = ‘İpek’ OR adi = ‘Canan’;

 

 

Delete uygulamaları

 

DELETE cümlelerinizin doğru çalıştığını görmek için SELECT cümlesi kullanınız.

 

1-     Ege Erdem firmadan ayrıldı, kaydını siliniz.

2-     7000’in üzerinde maaş alanlar bütçe kısıtlaması nedeniyle işten çıkarıldı. Bu kişileri tablodan çıkarınız.

 

 

** Kendiniz de iki DELETE cümlesi yazıp çalıştırınız.

 

 

TABLO SİLME

 

DROP cümlesi tabloyu ve tüm kayıtları silmek için kullanılır.

 

DROP TABLE “tablo adı”;

 

 

Drop uygulaması:

 

Yaratmış olduğunuz calisan_… tablonuzu siliniz. Silindiğinden emin olmak için bir SELECT kullanmaya çalışıp gelen mesajı inceleyiniz.

 

 

 

***** Birinci Kısmın Sonu *****

 

 

 

 

 

  1. KISIM:   SQL İLERİ KONULAR

 

 

items_ordered tablosu

 

customerid order_date item quantity price
         
10330 30-Jun-1999 Pogo stick 1 28.00
10101 30-Jun-1999 Raft 1 58.00
10298 01-Jul-1999 Skateboard 1 33.00
10101 01-Jul-1999 Life Vest 4 125.00
10299 06-Jul-1999 Parachute 1 1250.00
10339 27-Jul-1999 Umbrella 1 4.50
10449 13-Aug-1999 Unicycle 1 180.79
10439 14-Aug-1999 Ski Poles 2 25.50
10101 18-Aug-1999 Rain Coat 1 18.30
10449 01-Sep-1999 Snow Shoes 1 45.00
10439 18-Sep-1999 Tent 1 88.00
10298 19-Sep-1999 Lantern 2 29.00
10410 28-Oct-1999 Sleeping Bag 1 89.22
10438 01-Nov-1999 Umbrella 1 6.75
10438 02-Nov-1999 Pillow 1 8.50
10298 01-Dec-1999 Helmet 1 22.00
10449 15-Dec-1999 Bicycle 1 380.50
10449 22-Dec-1999 Canoe 1 280.00
10101 30-Dec-1999 Hoola Hoop 3 14.75
10330 01-Jan-2000 Flashlight 4 28.00
10101 02-Jan-2000 Lantern 1 16.00
10299 18-Jan-2000 Inflatable Mattress 1 38.00
10438 18-Jan-2000 Tent 1 79.99
10413 19-Jan-2000 Lawnchair 4 32.00
10410 30-Jan-2000 Unicycle 1 192.50
10315 2-Feb-2000 Compass 1 8.00
10449 29-Feb-2000 Flashlight 1 4.50
10101 08-Mar-2000 Sleeping Bag 2 88.70
10298 18-Mar-2000 Pocket Knife 1 22.38
10449 19-Mar-2000 Canoe paddle 2 40.00
10298 01-Apr-2000 Ear Muffs 1 12.50
10330 19-Apr-2000 Shovel 1 16.75

 

 

 

 

 

 

 

Customers tablosu

 

customerid     firstname        lastname        city                              state
 
10101               John                 Gray                Lynden                        Washington
10298               Leroy               Brown              Pinetop                        Arizona
10299               Elroy                Keller               Snoqualmie                   Washington
10315               Lisa                 Jones               Oshkosh                       Wisconsin
10325               Ginger              Schultz             Pocatello                      Idaho
10329               Kelly                Mendoza          Kailua                          Hawaii
10330               Shawn              Dalton              Cannon Beach              Oregon
10338               Michael            Howell                         Tillamook                     Oregon
10339               Anthony           Sanchez           Winslow                       Arizona
10408               Elroy                Cleaver            Globe                           Arizona
10410               MaryAnn         Howell                         Charleston                    South Carolina
10413               Donald                         Davids             Gila Bend                     Arizona
10419               Linda               Sakahara          Nogales                       Arizona
10429               Sarah               Graham            Greensboro                  North Carolina
10438               Kevin               Smith               Durango                       Colorado
10439               Conrad                         Giles                Telluride                       Colorado
10449               Isabela                         Moore              Yuma                          Arizona

 

 

 

SELECT cümlesi

 

SELECT cümlesinin formatı:

 

SELECT [ALL | DISTINCT] column1[,column2]

FROM table1[,table2]

[WHERE “conditions”]

[GROUP BY “column-list”]

[HAVING “conditions]

[ORDER BY “column-list” [ASC | DESC] ]

 

 

Örnek:

 

SELECT isim, yas, maas

FROM calisan

WHERE yas > 50;

 

Karşılaştırma operatörleri:

 

= Equal
> Greater than
< Less than
>= Greater than or equal to
<= Less than or equal to
<> or != Not equal to
LIKE String comparison test

 

ALL ve DISTINCT anahtar kelimeleri

 

ALL: tüm kayıtları seçer, “default” olduğu için belirtmemiz gerek yoktur.

 

DISTINCT: unique (benzersiz) kolon değerlerini seçmek için.

 

Örnek:

SELECT DISTINCT yas

FROM calisan;

 

 

Alıştırmalar 

 

Alıştırmaları yaparken sistemde mevcut ve yukarıda içerikleri verilmiş “items-ordered” ve “customers” tablolarını kullanacaksınız.

 

“items-ordered” tablosundan

 

1-     customerid’si 10449’in satın aldığı ürünleri bulunuz; customerid, item ve price’ı listeleyiniz.

2-     “tent” alanların tüm kolonlarını listeleyiniz.

3-     “s” ile başlayan item’lara ait customer_id, order_date ve item values listelenecek.

4-     distinct item’ları listeleyiniz.

 

****** Ayrıca 4 SELECT cümlelesi daha yazıp çalıştırınız.

 

Yanıtlar: İng. Notlar, s. 14

 

 

Kümeleme Fonksiyonları (“Aggregate Functions”)

 

MIN returns the smallest value in a given column
MAX returns the largest value in a given column
SUM returns the sum of the numeric values in a given column
AVG returns the average value of a given column
COUNT returns the total number of values in a given column
COUNT(*) returns the number of rows in a table

 

 

Örnekler

 

SELECT AVG(maas)

FROM calisan;

SELECT AVG(maas)

FROM calisan

WHERE unvan = ‘programcı’;

 

SELECT COUNT(*)

FROM calisan;

 

Alıştırmalar

 

1-     items-ordered tablosunda fiyatı en yüksek olan eşyayı bulunuz.

2-     aralık ayında satılmış eşyaların ortalama fiyatını bulunuz.

3-     items_ordered tablosunda kaç satır vardır?

4-     sipariş edilen “tent”ler arasında en düşük fiyatı olanı bulunuz (en düşük fiyatı görüntüleyiniz).

 

Yanıtlar: İng. Notlar, s.15

 

GROUP BY yantümcesi

Sözdizimi:

 

SELECT column1,

SUM(column2)

FROM “list-of-tables”

GROUP BY “column-list”;

 

 

The GROUP BY clause, belirtilen kolon veya kolonlardaki tüm satırları bir araya toplar ve bu kolonlar üzerinde “aggregate” fonksiyonlarının çalıştırılmasını izin verir. Örneğin, şirkkte her bölümdeki en yüksek maaşı bulmak istiyorsak, bölümlere göre gruplayıp, her bir grubun  içinde en yüksek maaşı bulmamız gerekir.

 

SELECT max(salary), dept

FROM employee

GROUP BY dept;

 

This statement will select the maximum salary for the people in each unique department. Basically, the salary for the person who makes the most in each department will be displayed. Their, salary and their department will be returned.

 

items_ordered tablosunu göz önüne alalım. Soru: Quantity’ye göre gruplama yapıp (yani quantity 1 olanlar bir grup, quantity 2 olanlar bir grup, quantity 3 olanlar başka bir grup…) her gruptaki en yüksek maliyeti bulmak istiyoruz.

 

SELECT quantity, MAX(price)

FROM items_ordered

GRUP BY quantity;

 

Bu sorguyu girip sonucuna bakınız, notlarınızdaki tablodan kontrol ediniz.

 

Alıştırmalar

 

1-      customers tablsounu kullanarak, her bir eyalette kaçar müşteri olduğunu bulunuz. Hint: count is used to count rows in a column, sum works on numeric data only. 

2-     items_ordered tablosundan, her bir eşya için item, max price, min price’ı bulunuz.

3-     her bir müşterinin kaç sipariş verdiğini bulunuz. items_ordered tablosunu kullanınız. customerid,  bu müşterinin yaptığı sipariş sayısı ve siparişlerinin toplamını bulunuz.

 

Yanıtlar: İng. Notlar, s. 17

HAVING yantümcesi (“ HAVING clause” ) 

 

HAVING yantümcesi, belirli bir koşula göre   grup   oluşturmayı sağlar. Bu bakımdan HAVING clause, GROUP BY’dan sonra yer almalıdır.

 

HAVING yantümcesinin formatı:

 

SELECT column1,

SUM(column2)

FROM “list-of-tables”

GROUP BY “column-list”

HAVING “condition”;

 

Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Çalışanların ad, bölüm, maaş ve yaşını tutan bir çalışan tablosu olsun. Her bir bölümde çalışan kişilerin ortalama maaşlarını bulmak istiyorsak şöyle yazarız:

 

SELECT dept, avg(salary)

FROM employee

GROUP BY dept;

 

Fakat, gruptaki tüm maaşların ortalamasını almak yerine, maaşı 20000’den fazla olanların ortalamasını istiyorsak HAVING kullanmamız gerekir:

 

SELECT dept, avg(salary)

FROM employee

GROUP BY dept

HAVING avg(salary) > 20000;

 

 

Uygulamalar  (GROUP BY alıştırmalarına benziyor bunlar; ama HAVING kullanılmayı gerektiriyor)

 

1-     customers tablosunu kullanarak her eyalette kaç kişi olduğunu bulmamız isteniyor; ancak kişi sayısı o eyalette 1’den fazla ise.

2-     items_ordered tablosunu kullanarak, tablodaki her bir eşya için (max price > 190.00 ise)     eşya, max price, min price görüntüleyiniz.

3-    Her müşterinin sipariş (order) sayısını bulunuz ( eğer birden fazla eşya sipariş ettiyse). items_ordered tablosunu kullanınız. customerid, siparişlerinin sayısı ve siparişlerinin toplamını görüntüleyiniz

 

Yanıtlar: İng. Notlar, s. 18

 

 

ORDER BY yantümvesi

ORDER BY sorgunuzun sonucunun sıralı olarak (büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe) görüntülenmesi için kullanılabilecek seçimlik (“optional”) bir yantümcedir.

 

ORDER BY yan cümlesinin formatı:

 

SELECT column1, SUM(column2)

FROM “list-of-tables”

ORDER BY

“column-list” [ASC | DESC];

 

[ ] = optional

 

 

ASC = Ascending Order – default

DESC = Descending Order

 

 

Örnek:

 

Employee_info tablosundan, dept = ‘Sales’ olan bölümlerde çalışanların employee_id, dept, name, age ve salary bilgilerini maaşa göre küçükten büyüğe doğru sıralayarak görüntüleyiniz.

 

SELECT employee_id, dept, name, age, salary

FROM employee_info

WHERE dept = ‘Sales’

ORDER BY salary;

 

Sıralamayı birden fazla kolona göre yapmak isterseniz kolon adlarını virgülle ayırarak yazınız. Örnek olarak:

 

SELECT employee_id, dept, name, age, salary

FROM employee_info

WHERE dept = ‘Sales’

ORDER BY salary, age DESC;

 

Alıştırmalar

 

1-     customers tablosundan, tüm müşterilerin lastname, firstname ve city bilgisini seçiniz; soyadına göre küçükten büyüğe doğru sıralayarak görüntüleyiniz.

2-     Birinci uygulamanın aynısı…bu sefer soyadını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3-     fiyatı 10.00’den büyük olan eşyaların adını ve fiyatını seçip fiyata göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

 

Yanıtlar: İng. Notlar, s.19

 

 

Koşulların ve Boolean Operatörlerin Birleştirilmesi

 

Örnek:

 

SELECT customerid, order_date, item
FROM items_ordered
WHERE (item <> ‘Snow shoes’) AND (item <> ‘Ear muffs’);

 

Note: Yes, that is correct, you do want to use an AND here. If you were to use an OR here, then either side of the OR will be true, and EVERY row will be displayed. For example, when it encounters ‘Ear muffs’, it will evaluate to True since ‘Ear muffs’ are not equal to ‘Snow shoes’.

 

Örnek:

 

SELECT item, price
FROM items_ordered
WHERE (item LIKE ‘S%’) OR (item LIKE ‘P%’) OR (item LIKE ‘F%’);

 

IN  ve  BETWEEN  Koşul Operatörleri 

 

SELECT col1, SUM(col2)

FROM “list-of-tables”

WHERE col3 IN

(list-of-values);

 

SELECT col1, SUM(col2)

FROM “list-of-tables”

WHERE col3 BETWEEN value1

AND value2;

 

IN koşul operatörü, küme üyeliğini sınamak için kullanılır. Yani, bir değerin bir kümeye ait olup olup olmadığını sınamak için kullanılır.

 

Örnek:

 

SELECT employeeid, lastname, salary

FROM employee_info

WHERE lastname IN (‘Hernandez’, ‘Jones’, ‘Roberts’, ‘Ruiz’);

 

 

Bu cümle employee_info tablosundan employeeid, lastname, salary bilgilerini listeleyecek eğer isim parantez içindeki isimlerden birine eşitse.

 

IN yerine eşit ve OR kullanarak aynı sorguyu şu şekilde yazabiliriz.

 

SELECT employeeid, lastname, salary

FROM employee_info

WHERE lastname = ‘Hernandez’ OR lastname = ‘Jones’ OR lastname = ‘Roberts’

OR lastname = ‘Ruiz’;

 

Görüldüğü gibi IN kullandığında daha kısa ve anlaşılır yazmak mümkün oluyor.

 

DİKKAT:   Satırları dahil etmemek için de  NOT IN   kullanılır. .

 

 

BETWEEN kolul operatörü BETWEEN’den önce belirtilen değerin BETWEEN’den sonra belirtilmiş olan iki değerin arasında olup olmadığını sınamak için kullanılır

 

Örnek:  

 

SELECT employeeid, age, lastname, salary

FROM employee_info

WHERE age BETWEEN 30 AND 40;

 

Bu cümle, employee_info tablosundan – yas 30 ile 40 arasındaysa – employeeid, age, lastname ve salary’yi listeler. Aynı sonucu verecek diğer bir cümle şöyle olabilir:

 

 

SELECT employeeid, age, lastname, salary

FROM employee_info

WHERE age >= 30 AND age <= 40;

 

DİKKAT: Verdiğimiz aralığın dışında olanları belirtmek için  NOT BETWEEN  kullanabiliriz.

 

 

Alıştırmalar

1-     items_ordered tablosunu kullanarak, fiyatı 10.00  ile 80.00 arasında olan eşyaların adını ve fiyatını görüntüleyiniz.

2-     customers tablosundan, eyaleti Arizona, Washington, Oklahoma, Colorado veya  Hawaii olan müşterilerin ilk adını, şehirini ve eyaletini görüntüleyiniz.

 

  1. s. 22

 

Aritmetik Operatörler

 

ANSI SQL-92 standardı  4 temel aritmetik operatörü destekler.

 

+ addition
subtraction
* multiplication
/ division
% modulo

 

Modulo operatörünü ANSI SQL desteklemez ancak çoğu veri tabanında kullanılır.

 

Aşağıda çok yararlı bazı matematik fonksiyonlarını bulabilirsiniz. Bunlar ANSI SQL-92 standardında yoktur; kullandığımız VYTS’de yer alabilir, almayabilir.

 

ABS(x) returns the absolute value of x
SIGN(x) returns the sign of input x as -1, 0, or 1 (negative, zero, or positive respectively)
MOD(x,y) modulo – returns the integer remainder of x divided by y (same as x%y)
FLOOR(x) returns the largest integer value that is less than or equal to x
CEILING(x) or CEIL(x) returns the smallest integer value that is greater than or equal to x
POWER(x,y) returns the value of x raised to the power of y
ROUND(x) returns the value of x rounded to the nearest whole integer
ROUND(x,d) returns the value of x rounded to the number of decimal places specified by the value d
SQRT(x) returns the square-root value of x

 

Örnek:

 

SELECT round(salary), firstname

FROM employee_info

 

This statement will select the salary rounded to the nearest whole value and the firstname from the employee_info table.

Alıştırma 

 

1-     items_ordered tablosoundan her eşya için eşya adını ve eşyanın ortalama birim fiyatını görüntüleyiniz. İpucu: Fiyatı miktara bölünüz.

 

Yanıt:

select item, sum(price)/sum(quantity)
from items_ordered
group by item;

 

Tablo Birleştirme İşlemi (“Table Joins”) – bir gereklilik 

 

Şu ana kadar yazdığımız tüm sorgularda tek bir tablo kullandık. Şimdi, ilişkisel veri tabanlarının ve SQL’in çok önemli ve yararlı bir özelliğini göreceğiz: Birleştirme (“join”) işlemi. İlişkisel veri tabanlarına “ilişkisel” denmesinin nedeni olan işlem. Birleştirme işlemi iki veya daha çok tablo arasında bağlantı (“link”) kurarak tek bir tablo oluşturur ve sırgu bu tablo üzerinde çalışır (Joins allow you to link data from two or more tables together into a single query result–from one single SELECT statement).

 

SELECT cümlesinde birden fazla tablo adı geçiyorsa bu sorguda Join işlemi olacağı anlaşılır.

 

Örneğin: 

 

SELECT “list-of-columns”

FROM table1,table2

WHERE “search-condition(s)”

 

Birleştirme işlemi en kolay eğer bir tabloyla çalışırken ve join yeteneği yokken neler olabileceğini göstererek açıklanabilir. Diyelim ki tüm müşterilerinizi ve mağazanızdan neler aldıklarını gösteren tek bir tablonuz var. Tablonun sütunları aşağıdaki gibi olsun:

 

id first last address city state zip date item price
                   

 

Tabloya her yeni satır ekleyişte tüm kolonlara bilgi girilmek durumdadır; bu durumda veri tekrarı (“redundant data”) oluşacaktır. Örneğin, Wolfgang Schultz’un her satınalma yapışında adı, soyadı, adresi şehri vb girilmek zorunda kalacaktır

 

id first last address  city state zip date item price 
10982 Wolfgang Schultz 300 N. 1st Ave Yuma AZ 85002 032299 snowboard 45.00
10982 Wolfgang Schultz 300 N. 1st Ave Yuma AZ 85002 082899 snow shovel 35.00
10982 Wolfgang Schultz 300 N. 1st Ave Yuma AZ 85002 091199 gloves 15.00
10982 Wolfgang Schultz 300 N. 1st Ave Yuma AZ 85002 100999 lantern 35.00
10982 Wolfgang Schultz 300 N. 1st Ave Yuma AZ 85002 022900 tent 85.00

 

Bu mağaza için ideal bir veri tabanında iki tablo olabilir:

 

1- Bir tablo, müşteri bilgilerini tutmak için

2- Diğeri, müşterilerin neler satınaldıklarını tutmak için.
Bu tabloların kolonları şöyle olacaktır:

“Customer_info” table:

 

customer_number firstname lastname address city state zip
             

 

“Purchases” table: 

 

customer_number date item price

 

Bu durumda, bir müşteri bir şey satınaldığında sadece “purchases” tablosu güncellenecektir. Ve veri tekrarı önelnemiş olacaktır. Veri tekrarını engelleyecek şekilde tabloların düzenlenmesine “veri tabanının normalize edilmesi” denir (“normalization”).  Değişik normalizasyon düzeyleri vardır ancak bunlar bu ders kapsamında ele alınmayacaktır.

 

Her iki tabloda da ortak bir kolon olduğuna dikkat ediniz: “customer_number” kolonu. Benzersiz müşteri numaralarını içeren bu kolon iki tabloyu birleştirmek (JOIN) için kullanılır. Bu iki tabloyu kullanarak müşteri adını ve ne satın aldığını bulmak istediğimizi düşünelim. Aşağıda bu sorguyu başaracak birleştirme cümlesini görüyorsunuz:

 

SELECT customer_info.firstname, customer_info.lastname, purchases.item

FROM customer_info, purchases

WHERE customer_info.customer_number = purchases.customer_number;

 

Bu tarz birleştirmeye “Inner Join” veya “Equijoin” denir. Göreceğiniz ve kullanacağınız birleştirmelerin hemen hepsi bu tip olacaktır.

 

Kolon isimlerinden önce ait oldukları tablo isimleri ve bir nokta görüyorsunuz. Tablolardaki kolon isimleri benzersiz ise bu yazış şekline (yani tablo adını belirtmeye) gerek yoktur,  ancak sorgunun anlaşılabilir olması bakımından tablo isimlerini bildirmek iyi bir alışkanlıktır.

=è JOINlerde kolon isimlerinin ait  oldukları tabloları belirtmeniz kesinlikle tavsiye edilir. 

 

Not: Yukarda verilmiş olan sözdizimi (“syntax”) pek çok veri tabanı sisteminde ve lab’da kullanacağınız yorumlayıcıda bu şekilde çalışır. Ancak başka bir sistemde başka söz dizim kuralları olabilir.

 

Although the above will probably work, here is the ANSI SQL-92 syntax specification for an Inner Join using the preceding statement above that you might want to try:

 

SELECT customer_info.firstname, customer_info.lastname, purchases.item

FROM customer_info INNER JOIN purchases

ON customer_info.customer_number = purchases.customer_number;

 

Diğer bir örnek: 

 

SELECT employee_info.employeeid, employee_info.lastname,

employee_sales.comission

FROM employee_info, employee_sales

WHERE employee_info.employeeid = employee_sales.employeeid;

 

Bu cümle,

employee_info tablosundaki employeeid = employee_sales tablosundaki employeeid

olan satırlar için

 

employee_info tablosundan employeeid, lastname

employee_sales tablosundan comission value’yu seçecek ve  görüntüleyecektir.

 

 

Alıştırmalar

 

  1. Her bir müşteri tarafından sipariş edilmiş eşyaları listeleyecek bir sorgu yazınız. Listede kolon başlıkları: customerid, firstname, lastname, order_date, item ve price olacak.
  2. 1. alıştırmayı, görüntülenecek listede customerid, firstname, item ve state (eyalet bilgisi büyükten küçüğe olacak şekilde) tekrarlayınız.

Answers, p. 25

Bir cevap yazın

Pin It on Pinterest